Nylon fun

Are you into nylon shorts? I found those 2 having fun with their nylon 😜